תקנון ומדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של מאגר מידע – דה מרקטינג רבאיי


מדיניות הפרטיות שלהלן מסבירה את סוגי המידע האישי והעסקי שאנו אוספים, את האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על הנתונים שברשותנו, ואת הצדדים האחרים שעמם אנו עשויים לשתף את המידע. מדיניות פרטיות זו מפרטת את זכויותיכם בקשר למידע האישי שלכם ואת האופן בו תוכלו ליצור איתנו קשר בדבר מדיניות הפרטיות שלנו.

מאגר המידע נדרש לצורך פעילות שוטפת וכולל נתונים הנותנים מענה לצרכים רגולטוריים.

1.  המידע הנאסף, אופן איסופו ושמירתו

1.1 דה מרקטינג רבאיי בע״מ עשויה לאסוף מידע אישי אודות לקוחותיה, הוא מידע מזוהה או מידע הניתן לזיהוי, וכן מידע הנוגע לפעילות העסקית של לקוחותיה ("המידע"). חלק מהמידע מזהה את לקוחותיה באופן אישי וזהו המידע הנמסר על ידם אגב הצטרפותם או הנאסף אגב השימוש בשירותים; חלק מהמידע אינו מזהה את הלקוחות, והוא נאסף לצרכים סטטיסטיים, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

1.2 מבלי לגרוע מהאמור, דה מרקטינג רבאיי עשויה לאסוף גם את המידע הבא ובאמצעים הבאים:

1.2.1 מידע שקשור לדה מרקטינג רבאיי או מידע שנאסף בתהליך הצטרפות לשירות, כולל מידע שהתקבל בטפסים, באתר או באפליקציה, מסמכי הזדהות, והליכי הזדהות אחרים לרבות צילום או סריקה של תעודת זהות, תהליכי אימות דיגיטליים (לרבות צילומי סרטונים קצרים המתועדים בתהליך זיהוי פנים אל פנים).


1.2.2 מידע הקשור לפעולות שבוצעו בכרטיס אשראי (שימוש פיזי בכרטיס או באמצעות שימוש בפרטי כרטיס), כגון: מספר כרטיס החיוב, שם בית העסק, תאריך מלא וסכום העסקה;

1.2.3 מידע הקשור לפניותיכם אל שירות הלקוחות, לרבות הקלטות של שיחות למטרות בקרה, הכשרה, ושיפור השירות.

1.2.4  מידע סטטיסטי אודות שימושי הלקוח באתר ו/או באתר הקורסים של דה מרקטינג רבאיי, הכולל מידע אודות עמודים בהם גלש הלקוח, תדירות שימוש, נתוני גלישה, פעולות באתר ומידע אודות תקלות.

1.2.5  מידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי או כל מכשיר אחר של הלקוח, אגב הגלישה באתר ו/או באפליקציה של חברת דה מרקטינג רבאיי, בין היתר כתובת IP, מידע, נתונים סלולריים וכן כל הדפים בהם מבקר הלקוח.


1.3 למען הסר ספק, מובהר כי המידע מתקבל ומועבר לחברת דה מרקטינג רבאיי בהסכמת הלקוחות או לבקשתם, וכן לצורך אספקת השירותים.

2. השימוש במידע

2.1 דה מרקטינג רבאיי עשויה להשתמש במידע שנאסף, כהגדרתו לעיל, למטרות הבאות:

2.1.1  אספקת השירות עבורו מבוצעת ההתקשרות מול דה מרקטינג רבאיי והניהול העסקי של דה מרקטינג. רבאיי (לרבות, לצרכים חשבונאיים, דיוור ללקוחות וניהול רישומים פנימיים).

2.1.2 הזדהות לקוח מאובטחת לצורך קבלת שירותים מחברת דה מרקטינג רבאיי.


2.1.3 יצירת קשר לצורך מתן שירותי תמיכה טכנית, מתן השירותים בצורה סדירה והצעות של מוצרים ו/או שירותים נוספים, אגב קבלת השירותים מחברת דה מרקטינג רבאיי או מחברות קשורות.

2.1.4  ניתוח נתונים ופיתוח מוצרים, שירותים, ותוכן עבור לקוחות חברת דה מרקטינג רבאיי, ולטובת התאמה אישית של השירותים, המוצרים, והתוכן של חברת דה מרקטינג רבאיי ללקוחותיה.

2.1.5 ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי עדכון השירותים, שיפור התכנים והשירותים וכן פיתוח והוספת תכנים ושירותים חדשים.

2.1.6 בכפוף להסכמת הלקוח, חברת דה מרקטינג רבאיי תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכי דיוור ישיר ופרסומות לשירותים נוספים, בכל אמצעי התקשורת המקובלים. ניתן לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר, ולסרב לקבל דברי פרסומת בדואר אלקטרוני, הודעת SMS, פקס, והודעת טלפון מוקלטת באמצעות פנייה באחת הדרכים המפורטות בהמשך.


2.2 איסוף המידע, השימוש בו ושמירתו, ייעשו רק על פי מדיניות פרטיות זו ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו. מובהר כי אינך חייב למסור מידע כאמור, ומידע כזה יימסר רק בכפוף להסכמתך ומרצונך, כאשר ידוע לך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אודותיך כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, עוד יובהר כי חלק מהמידע נדרש לצורך קבלת השירותים על ידי חברת דה מרקטינג רבאיי – וללא מסירתו ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותי החברה.

3.  שמירת המידע
3.1  חברת דה מרקטינג רבאי אוספת ושומרת את המידע במאגרי המידע שלה.

3.2  במסירת המידע לחברה ובשימוש בשירותי חברת דה מרקטינג רבאיי, הלקוח מסכים במפורש לאיסוף המידע, השימוש בו ושמירת המידע על ידי חברת דה מרקטינג רבאיי במאגרי המידע שלה, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ושימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה בכל סעד או פיצוי כלשהו.

3.3 חברת דה מרקטינג רבאיי עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים לשמירת המידע במאגרי והגנה על סודיות. עם זאת, בדומה לכל מערכת מחשובית אחרת, חברת דה מרקטינג רבאיי אינה יכולה להבטיח באופן מלא ומוחלט את בטיחות המערכת וחסינותה בצורה מוחלטת לחדירה או גישה בלתי מורשית למאגריה, וחברת דה מרקטינג רבאיי לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

4 .שיתוף המידע ומסירת מידע לצד שלישי

4.1
חברת דה מרקטינג רבאיי לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע במאגר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל הסכמה לכך או מבלי שהדבר מותר או נדרש על פי דין.

4.2
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת דה מרקטינג רבאיי תהא רשאית לשתף את המידע במאגר, עם צדדים שלישיים בכפוף לתנאים הבאים, ובהתאם לדין:

4.2.1
חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים, השותפים או המעורבים במערכת התשלומים ו/או בשירותים המוצעים או שיוצעו על ידי חברת דה מרקטינג רבאיי, צדדים קשורים לחברת דה מרקטינג רבאיי וכן אם המידע נדרש לצורך אספקת השירותים.


4.2.2 מסירת המידע לגורמים רגולטוריים, בהתאם לדרישות רשות מוסמכת או בהתאם לדרישה בהליכים משפטיים, והכל בהתאם להוראות הדין.
 

4.3  חברת דה מרקטינג רבאיי עשויה לעשות שימוש בשירותים ו/או במערכות של ספקי שירות שהם צדדים שלישיים (להלן: "ספקי השירות"). לשם כך, חברת דה מרקטינג רבאיי תוודא כי המידע שיימסר על ידה בשימוש בשירותים ו/או במערכות של ספקי השירות יישמר ברמת אבטחה ופרטיות גבוהה, ותפעל להעברת המידע המינימלי הדרוש לספקי השירות.

4.4 מבלי לגרוע מהאמור, חברת דה מרקטינג רבאיי לא תישא באחריות בגין שימוש במידע אודות הלקוחות על ידי צדדים שלישיים, שנעשה שלא בשליטת החברה.

5.
העברת מידע מחוץ לישראל

5.1  חברת דה מרקטינג רבאיי פועלת משטחי ישראל. עם זאת, חברת דה מרקטינג רבאיי עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן לצורך אחסון ועיבוד המידע הנשמר על ידה ומקום מושבם של חלק מספקי השירות (כהגדרתם לעיל) הנו מחוץ לישראל. באישור מדיניות פרטיות זו הינך מאשר כי המידע שייאסף על ידי חברת דה מרקטינג רבאיי יישמר ויעובד במאגרי המידע של חברת דה מרקטינג רבאיי ו/או ספקי השירות הנמצאים מחוץ לישראל, וכל העברת מידע מחוץ לישראל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין.


6. אבטחת המידע

חברת דה מרקטינג רבאיי נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת, והכל בהתאם לדרישות הדין.


7. שינויים במדיניות הפרטיות

7.1 חברת דה מרקטינג רבאיי שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן.

7.2  שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר מועד השינוי.

7.3 שינויים שאינם מהותיים ייכנסו לתוקף ביום עדכון מדיניות הפרטיות, והמשך השימוש בשירותי חברת דה מרקטינג רבאיי לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף מיידית, או על פי דרישת הדין הרלוונטי וזאת גם ללא מתן כל התראה מוקדמת.

10. סמכות שיפוט

10.1 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנושאים הקשורים למדיניות פרטיות זו תוקנה לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו, והכל בהתאם לדין הישראלי.

  שהיא.  

כללי

 

1.1 האתר בכתובת https://yoseflevy.com/ (להלן: "האתר"), הינו דף לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות "דה מרקטינג רבאיי בע״מ"  ח.פ. 515086833 (להלן: ״החברה״). באתר זה נמכרים מוצרים כגון: קורס דיגיטלי בתחום השיווק האסטרטגי. 

פרטי התקשרות: ת.ד. 28298 ירושלים, 9128101 טלפון: 02-6313225.

 

1.2 כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

 

 

תנאי השימוש

 

2.1 רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

חברות האשראי הינן: ישראכרט בע"מ, ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת קארדקום בע״מ ולפי כללי אבטחת המידע.

 

פרטי המשתמש ופרטיות 

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג'.

 

תשלום ואספקה

4.1 החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום.

4.2 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש. 

4.3 קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.

 

4.4 המשתמש מתחייב לעמוד במלוא התשלום המוסכם בגין שירותי החברה כפי שנקבע בהזמנה. במידה והתשלום מבוצע באמצעות כ.אשראי, הרי המשתמש אחראי לספק לחברה אמצעי תשלום תקין. החברה תהיה זכאית בכל מקרה לגבות מהמזמין את מלוא סכום החיוב המוסכם הן באמצעות פרטי כרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוח ו/או בכל דרך אחרת העומדת לרשותה על פי דין. ברשות החברה להפסיק בכל עת את הגישה למזמין בתוך מערכת הקורסים במידה והתשלום לא סופק במלואו.

4.5 א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ב. במקרה של ביטול עסקת רכישת הקורס הדיגיטלי : תקופת הביטול בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@themarketingrabbi.com

ד. במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי.

 

 

תנאים נוספים

5.1 המשתמש מבין כי התוצאות אותן ישיג תלויות במידת היישום ונכונותו להצליח וכי אין הבטחה לתוצאות כלשהן או הכנסות מסוימות בעקבות השימוש בתכנים, כי הן תלויות במשתתף ובמה שיבחר לעשות או שלא לעשות.  

5.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

5.7 התכנים שמופיעים בקורס הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעביר את המידע והתכנים שמופיעים באתר למאן דבאי גם אם הדבר נעשה שלא למטרה מסחרית. כמו כן, אין להעתיק, לשכפל או לחקות את תכני האתר למיניהם בכל דרך שהיא.  

תודה על פנייתך!

קיבלנו את כל הפרטים ואיש צוות מנבחרת הכוכבים שלנו יחזור אליך טלפונית בימים הקרובים